• AKCE: při nákupe nad 1274 Kč - doprava ZDARMA
CZK
EUR

Reklamační řád

Reklamační řád

(Odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího podle tohoto reklamačního řádu.

Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi.

Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího v souladu s ust . § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") tak, že doručí zboží do provozu y Prodávajícího na adresu Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce spolu s kopií platného doklad uo zakoupení, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce.   Reklamační formulář je možné stáhnout ZDE (kliknutím se zobrazí reklamační formulář). Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

i. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace,

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE ZDE

ii. doručení reklamovaného zboží,

iii. doručení dokladu o koupi. 

Pokud kupující zásilku doručuje poštou, Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zasláno na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží, nebo u určené osoby. Určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného výrobku, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu na vybavení. V provozovně au určené osoby musí být během provozní doby přítomen zaměstnanec pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust . § 622 a ust . § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. 

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust . § 622 a ust . § 623 občanského zákoníku použije, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust . § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (např. Emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:

1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu a příslušenství zboží,

2. uplynutím záruční doby zboží,

3. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

4. používáním zboží v podmínkách v rozporu s návodem k použití zboží,   

5. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

6. neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,

7. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

1. předáním opraveného zboží,

2. výměnou zboží,

3. vrácením kupní ceny zboží,

4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,

6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Kupující v takovém případě obdrží doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží. 

Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem pouze pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Totéž právo přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 

Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři na uplatnění reklamace. 

Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace, a kupující se domnívá, že chyba zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.  

Výměna zboží za jiný v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, tvar , typ a pod. je možná pouze po dohodě s Prodávajícím.