• AKCE: při nákupe nad 1274 Kč - doprava ZDARMA
CZK
EUR

Ochrana soukromí

Pravidla zpracování osobních údajů

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů

Prodávající Beligo, s.r.o. (dále také jako "provozovatel") informuje kupujícího (dále také jako "dotyčná osoba") o splnění informačních povinností podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "Nařízení") a § 19 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů (dále také jako "zákon o ní") sdělením níže uvedených informací.      

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

Provozovatel: Beligo, s.r.o. , Jelenecká 963/177 , 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce        

Emailová adresa: podpora@beligo.sk       

Telefonní číslo:  +421 910 222 129                

2. Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Odpovědná osoba:   Ing. Ľudmila Kohútová, +421 910 222 129, ludmila@beligo.sk   

3. Účel zpracování osobních údajů:

Účelem je uzavření kupní smlouvy a předsmluvní vztahy, plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.   

4. Právní základ zpracování osobních údajů:

 • Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákon o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby. 

Provozovatel tímto oznámení je kupujícímu a zájemci o koupi jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení, bude v procesu uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem lem v rámci předsmluvních vztahů a uzavření kupní smlouvy.  

 • Právním základem je ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu 

Provozovatel tímto oznamuje kupujícímu jako dotyčné osobě, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení, bude zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele, kterou je splnění daňových povinností.

5. Oprávněný zájem provozovatele:

Provozovatel využívá osobní údaje k vyřízení objednávky Spotřebitele.

 • Údaje při vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi věděli komunikovat. Můžete se však svobodně rozhodnout, že nám sdělíte i další údaje o vás - datum narození, telefonní číslo, uložit jednu či více adres pro doručování. 

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité Vám předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázi společně s ostatními údaji, tedy po dobu 24 měsíců po uskutečnění poslední objednávky.

Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 24 měsíců od poslední uskutečněné objednávky. Během doby 24 měsíců od poslední uskutečněné objednávky zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk a e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, na právním základě oprávněného zájmu provozovatele. 

 • Údaje při zapojení se do spotřebitelské soutěže

V případě, že se rozhodnete zapojit do některé z našich spotřebitelských soutěží, zpracováváme i všechny údaje s tím související, v rozsahu Vašeho jména, příjmení, e-mailové adresy a věku (a korespondenční adresy výherců).   

Vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě udělení souhlasu dotčené osoby.

Osobní údaje z důvodu zabezpečení organizace a vyhodnocení soutěže zpracováváme po dobu do úplného skončení konkrétní spotřebitelské soutěže a následně budou vymazány.  

 • Údaje při udělení souhlasu pro účely přímého marketingu

V případě, že jste nebyli našim zákazníkům, ale udělili jste nám zvláštní souhlas na zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, budeme je zpracovávat na tomto právním základě, a to v rozsahu jméno, příjmení, věk a e-mailová adresa.   

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu. Po uplynutí uvedeného období budou vymazány, pokud nám znovu neudělíte souhlas k jejich zpracování.

6. Identifikace příjemce nebo kategorii příjemce:

 1. Kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje jsou:

Účetní společnost, Provozovatel účetního a skladového software, Poštovní přepravce, Dodavatel (pro účely vyřízení reklamace), Správce webu. 

 1. Státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele:

Daňový úřad, orgán státní správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodní inspekce, Úřad na ochranu osobních údajů), exekutor, soud, orgány činné v trestním řízení atd.

7. Předávání osobních údajů do třetí země

Nedochází k předávání osobních údajů do třetí země.  

8. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je určena zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (např. Podle § 599 odst. 1 občanského zákoníku může kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady u soudu ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží - uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci protistrany); déle zpracovávání osobních údajů je možné pouze výlučně pro účely archivace účetních dokladů na základě zvláštního předpisu.  

9. Práva dotyčné osoby

Dotyčná osoba má právo:

 • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby,
 • na opravu osobních údajů,
 • na vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • namítat zpracovávání osobních údajů,
 • na přenosnost osobních údajů,
 • podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ní. 

Dotyčná osoba může požadovat výkon výše uvedených práv kdykoliv, a to prostřednictvím emailu ludmila@beligo.sk telefonní číslo +421 910 222 129, nebo písemně na poštovní adresu sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.         

10. Zákonná nebo smluvní požadavek

Dotyčná osoba je povinna poskytnout ť osobní údaje na účel uvedený v těchto pravidlech, v opačném případě nelze uzavřít kupní smlouvu, o kterou kupující projevil zájem a následně plnit práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy pro prodávajícího a kupujícího.      

11. Kontrolní úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Zásady používání souborů COOKIE

Kvůli lepšímu nákupnímu zážitku, naše webová stránka používá cookies. Více o používání cookiesCa jako změnit nastavení, můžete zjistit ZDE.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se umístí ve Vašem počítači nebo zařízení při návštěvě naší webové stránky. Prostřednictvím cookies není možné přímo identifikovat konkrétní osobu.

Proč používáme cookies?

Soubory cookies se používají ke zvýšení efektivity Vašich návštěv na naší webové stránce. Soubory cookies používáme pro účely zapamatování předvoleb prohledávání a to například velikosti textu, upřednostňovaného jazyka, předvoleb barev atd. což umožňuje jednodušší procházení naší stránkou, a shromažďování analytických informací a to například počtu návštěvníků na naší webové stránce. Cookies nám umožňují lépe shromažďovat informace o používání naší webové stránky. V jejich údajích však v žádném případě neshromažďujeme vaše osobní údaje a informace. Ukládá se pouze jedinečný identifikátor relace, který nám umožňuje znovu načíst profil a předvolby uživatele při vaší další návštěvě webové stránky. 

Typy cookies

technické cookies

Pomocí těchto cookies se zajišťuje řádné fungování webové stránky jako např. ukládání zboží do košíku, zobrazení obsahu, přihlášení do uživatelského konta a pod. 

analytické cookies

Pomocí těchto cookies je možné získat údaje o návštěvnosti webové stránky a informace , které nejčastěji vyhledáváte a jak se pohybujete, aby bylo možné zajistit snadnější používání a lepší nákupní zážitek.    

marketingové cookies

Pomocí těchto cookies se na webové stránce může zobrazovat reklama podle Vašich předchozích nákupních nebo vyhledávacích preferencí.

třetí strany

Na podstránkách našeho webu může být zobrazen obsah externích poskytovatelů jako např. YouTube, Facebook, Twitter a pod. (dále také jako "třetí strany"). Abyste mohli vidět tento obsah třetích stran, musíte akceptovat jejich podmínky a pravidla. Tyto jejich pravidla zahrnují i ukládání cookies, přičemž my nad nimi nemáme kontrolu.   

Patří sem tyto třetí strany :

Google Analytics :

Adresa Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Irsko

Informace o ochraně soukromí najdete ZDE

Google AdWords:

Adresa Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Irsko

Informace o ochraně soukromí najdete ZDE

YouTube

Podmínky užívání ZDE

Facebook

Podmínky užívání ZDE 

Doba uložení

Jednotlivé cookies mohou být uloženy ve vašem zařízení během různě dlouhé doby. Některé typy cookies se z vašeho zařízení vymažou hneďpo tom, jak zavřete okno prohlížeče a naopak jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po zavření okna prohlížeče s naší webovou stránkou. Cookies používáme po dobu 12 měsíců.

Vymazání / odmítnutí cookies

Většina prohlížečů umožňuje, abyste vymazali nebo odmítli cookies. Tato možnost volby je samozřejmě na Vašem rozhodnutí, musíme Vás však uvědomit, že v případě odmítnutí nebo vymazání cookies, nemusí některé námi poskytované služby řádně fungovat. Jak zapnout a vypnout používání cookies ve svém prohlížeči najdete například ZDE .

přičemž v zásadě každý prohlížeč musí umožnit vymazání nebo odmítnutí cookies. 

Vymazáním historie prohlížeče můžete vymazat všechny cookies, které jsou ve Vašem zařízení uloženy. Tímto postupem však vymažete i všechny uložené informace . Upozorňujeme však, že můžete přijít io některé uložené informace (například uložené přihlašovací údaje, preference na webovém sídle).

Pokud budete mít k ukládání cookies otázky, můžete nás kontaktovat na:

Emailová adresa : podpora@beligo.sk

Telefonní číslo : +421 910 222 129