• AKCE: při nákupe nad 1274 Kč - doprava ZDARMA
CZK
EUR

Obchodní podmínky

ČÁST I.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

Prodávající:

 

Obchodní jméno: Beligo s.r.o.                

Adresa: Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín, Slovensko                                       

IČO: 537 288 31                                  

DIČ: 212 148 5289                                           

Práva forma: Společnost s ručením omezeným                        

Zapsán:                       ORSR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 45566/R

Zastoupený: Ing. Ľudmila Kňazeová, Bc. Ľudmila Kohútová , jednatel                            

Emailová adresa: podpora@beligo.sk                

Telefonní číslo: +421 910 222 129                         

Poštovní adresa : Beligo s.r.o., Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín, Slovensko              

Provoz: Beligo s.r.o., Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín, Slovensko                                          

Webová stránka: www.beligo.cz             

Název banky: Tatra Banka , as .                      

IBAN: SK48 1100 0000 0029 4410 2900                                 

BIC (SWIFT): TATRSK BX                  

(dále jen " Prodávající ") 

 

Orgán dozoru

Ústřední inspektorát - Česká obchodní inspekce (COI)

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

tel. číslo: +420 296 366 360

fax číslo: +420 296 366 236

e-podatelna – www.coi.cz

 

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako "Obchodní podmínky pro spotřebitele") stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího - spotřebitele (také jako "kupující" nebo "zákazník"), vyplývající z kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

Článek I.

Obecná ustanovení

1.1 Kupujícím se ve smyslu Článku I. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele rozumí Spotřebitel.

1.2 Spotřebitelům je v smyslu těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele podle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.     

1.3 Pro uzavření kupní smlouvy a následné plnění práv a povinností, kupující jako spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů poskytne tyto osobní údaje: jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, mobilní telefonní číslo, e-mailový kontakt.    

1.4 Obchodní podmínky pro spotřebitele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě pokud předávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele, bude se jejich smluvní vztah vykládat v smyslu písemně uzavřené kupní smlouvy.    

 

Článek II.

Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením, resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího Prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce Prodávajícího (dále jen "Objednávka").  

2.2 Závazné akceptování návrhu provede Prodávající nejpozději v lhůtě do 5 pracovních dnů po odeslání objednávky kupujícím. Závazné akceptování návrhu bude provedeno prostřednictvím zaslané elektronické pošty o akceptování objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky. Prodávající akceptuje objednávku až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Závazné akceptování návrhu zaslány elektronickou poštou bude označené jako " Potvrzení objednávky".

2.3 Elektronická pošta Prodávajícího, zaslána na emailovou adresu kupujícího po odeslání jeho objednávky, označena jako "Oznámení o přijetí objednávky", "Přijetí objednávky", "Návrh na změnu objednávky " a podobné nemá účinky závazného akceptování návrhu t. j. uzavření kupní smlouvy, ale má pouze informativní charakter případně je novým návrhem Prodávajícího o možnosti uplatnění slevy z kupní ceny, poskytnutí zboží jiné jakosti, jiné formy doručení a podobné. V případě, pokud Prodávající před uzavřením smlouvy t. j. před zasláním závazného akceptování návrhu zašle kupujícímu návrh na změnu objednávky, kupní smlouva ve smyslu tohoto návrhu může být uzavřena pouze v případě, že kupující takto pozměněný návrh akceptuje.         

2.4 Závazné akceptování návrhu, resp. objednávky obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží a / nebo jiných služeb, dodací lhůtě zboží, místě, kde má být zboží dodáno, o ceně, podmínkách, způsobu a termínu doručení zboží a podobné.  

 

Článek III.

Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen zejména:

i. po uzavření smlouvy t. j. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,   

ii. zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

iii. doručit kupujícímu (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího za objednané zboží.

3.3 Při osobním odběru zboží má Prodávající právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží, příp. předložením potvrzujícího emailu o akceptování objednávky, a to za účelem jeho identifikace t. j. zda se zboží skutečně předává osobě, která uzavřela kupní smlouvu na dálku.     

 

Článek IV.

Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen zejména:

i. uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,

ii. převzít objednané nebo zaplacené zboží,

iii. potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2 Kupující má právo na doručení zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 

Článek V.

Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. 

5.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, v lhůtě do 14 p RACOVNÍ dní prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (výše moc) se může dodací lhůta prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího mailem nebo prostřednictvím SMS. Cena za doručení jedné objednávky na dobírku je 45,- Kč. Platba platební kartou u kurýr a není zpoplatněna.  

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme d o 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v uzavřené kupní smlouvě, vzniká Prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky, a to v smyslu § 420 občanského zákoníku. Po uplynulá í 3 p RACOVNÍ dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, přesto že byl o místě a čase předem prokazatelně informován, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit kromě nákladů na zboží a poštovné i náklady opětovného doručení zboží a to platbou bankovním převodem předem.   

5.4. V případě, že Prodávající zajistí dopravu zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, a kupující byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit Prodávajícímu nebo přepravci písemné zplnomocnění. Zboží se považuje za převzatý ve smyslu bodu 10.2. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.   

5.5. Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí přepravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může Prodávající po uzavření škodní události s přepravcem poskytnout slevu na zboží, poškození opravit a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží, případně postupovat jiným zákonným způsobem.

5.6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek pro spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.

5.7. Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: Platební karta, PayPal , Google Pay , Internet banking, GoPay peněženka, Bitcoin, Dobírka . 

5.8. Pokud kupující nepřevezme zboží podle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele, Prodávající je oprávněn od kupujícího požadovat poplatek za uskladnění ve výši 150,- Kč za jeden den uskladnění, pokud se nedohodnou jinak. Tím není dotčeno právo Prodávajícího požadovat od kupujícího náhradu škody způsobené mu prodlením s převzetím zboží podle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.  

 

Článek VI.

kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou: platební karta, PayPal , Google Pay , Internet banking, GoPay peněženka, Bitcoin, dobírkou v místě dodání zboží , jak je uveden é v závazné akceptaci objednávky.

6.2. Pokud kupující uhradí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději však při dodání zboží.

6.4. Pokud kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu za zboží objednané v smyslu uzavřené kupní smlouvy, kupující může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

 

Článek VII.

Dárkové poukazy a slevové kódy

7.1 . Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytované Prodávajícím v souladu s jejich pravidly. 

7.2 . Pokud Prodávající výslovně neurčí jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy: 

i. nelze uplatňovat opakovaně,

ii. nelze vzájemně kombinovat,

iii. nelze uplatňovat na zboží ve výprodeji.

7. 3 . V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží Kupujícím Předávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu, má Kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód. 

7. 4 . Pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, Kupující je oprávněn slevový kód použít pouze před je ho uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu slevového kódu. 

7. 5 . Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že Kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu. 

7. 6 . V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněn dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Prodávajícím. 

 

 

Článek VIII.

Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

8 .1. Vlastnické právo objednaného zboží, přechází na kupujícího jeho převzetím na místě dodání určeném v objednávce kupujícího. 

8 .2. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího resp. osobou jím pověřenou.

 

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle těchto pravidel zpracování.

 

Článek X.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Používání zboží a jeho následné vrácení Prodávajícímu nelze posuzovat jako odzkoušení. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý:

- kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží; nebo

- kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, který byl dodán jako poslední (pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně); nebo

- kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední díl nebo kus (pokud se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů); nebo

- kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme první dodané zboží (pokud se zboží dodává opakovaně v určeném období).

10.3. Odstoupení od smlouvy může kupující uplatnit u Prodávajícího v listinné podobě prostřednictvím správně vyplněného a podepsaného formuláře na odstoupení od smlouvy 

- zaslaného poštou na adresu Prodávajícího nebo

- prokazatelně odevzdaného Prodávajícímu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde (kliknutím se Vám zobrazí formulář); po uzavření smlouvy Prodávající zašlete vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. 

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle nebo odevzdá Prodávajícímu správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí obsahovat údaje v něm požadované, minimálně:   

- přesnou specifikaci zboží,

- datum objednání,

- jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů,

- adresa spotřebitele / spotřebitelů,

- podpis spotřebitele / spotřebitelů.

10.5. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které mu uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručen vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. 

10.6. Kupující je povinen zboží spolu s příslušenstvím jako návod, záruční list nebo doklad o zaplacení zaslat zpět na adresu Prodávajícího, nebo jej fyzicky doručit na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne předání správně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na poště nebo osobně odevzdaného Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Pokud zboží posílá kupující poštou, Prodávající ho doporučuje zboží pojistit. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá. 

10.7. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, předpokládaný odhad těchto nákladů kupujícího je 450,-Kč.

10.8. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, Prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. Prodávající má právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Pokud kupující náhradu škody dobrovolně neuhradí, Prodávající je oprávněn podat vůči kupujícímu žalobu o náhradu takto vzniklé škody na příslušný soud.  

10.9. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.10. Pokud kupující nesplní některou z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné zaplacené platby kupujícímu; Prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.    

10.11. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.

10.12. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je

- prodej zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

- prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

- provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovo-obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

- prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

- poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle níž se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

- poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy podle § 575 a násl . Občanského zákoníku. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako např. vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro zákazníkovy pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým kupující cenu uhradil, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží d o 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.   

 

Článek XI.

Alternativní řešení sporů

11.1. Kupující - spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, pokud Prodávající na žádost o nápravu podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.  

11.2. Kupující - spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím - spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 600,- Kč. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu; tento poplatek nesmí přesáhnout částku 150,- Kč včetně daně z přidané hodnoty. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat zaplacení poplatku nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

11.3 . Kupující - spotřebitel je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce: http : //ec.europa.eu/ consumers / odr /

Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

12.2. Komunikace mezi stranami bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

12.3. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a dalšími právními předpisy upravujícími vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. 

12.4. Pokud kupující dá prokazatelný souhlas s těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a zašle závaznou objednávku, uzavřená kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.  

12.5. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

12.6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak si strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou jakož i všechny případně spory z něho vyplývající se řídí právem Slovenské republiky.

12.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

12.8. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoli sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána příslušnost soudů Slovenské republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Provozovatel doporučuje kupujícímu nejdříve využít elektronické adresy podpora@beligo.sk pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Obchodní podmínky byly přijaty společností Beligo s.r.o. a aktualizované dne 01.07.2021.