• Doprava zdarma od 2000 Kč
  • Uvítací nabídka - šampon zdarma
  • Letní dárek 2 + 1 zdarma
CZK
EUR

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. provozovatel

• 1.1.1.  Internetový obchod na adrese https://www.beligo.sk (dále jen "internetový obchod") je provozován společností  Winmed, s.r.o., Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika,  IČ: 52116603, DIČ: 2120911452, Výpis z Obchodního rejstříku Okresního soudu Nitre I, Oddíl: Sro, vložka číslo:51258/ N

(dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: Fio banka, a.s. Swift: FIOZSKBAXXX, č. účtu: SK5883300000002201621726. (účet v Kč)

1.2. kupující

• 1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen "kupující").

• 1.2.2. Spotřebitelem je kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen "spotřebitel").

• 1.2.3. Podnikatelem je kupující - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "podnikatel").

1.3. Obchodní podmínky

• 1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "kupní smlouva").

• 1.3.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

• 1.3.3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku "), vše ve znění pozdějších předpisů.

• 1.3.4. Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem vysloveně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. nabídka zboží

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu. Nabídka zboží má informativní charakter a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. objednávka

• 2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejdříve vybere zboží, o který má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) A způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

• 2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí a že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

• 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod se domnívat, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu kupní smlouvy zprávou na elektronickou adresu kupujícího.

• 2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), kterou provozovatel zašle kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

• 2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. Náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

2.4. způsob dopravy

• 2.4.1. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy objednaného zboží dohodnutý na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko spojené s takovým způsobem dopravy, včetně případných dodatečných nákladů za zvolený způsob dopravy.

• 2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

• 2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočítat náklady na zaslání zboží kupujícímu k částce objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

• 2.4.4. V případě požadavku kupujícího o zaslání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočítat k ceně dopravy náklady za dopravu do zahraničí, o kterých předem vyrozumí kupujícího.

2.5. způsob platby

• 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou přes internet, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku při převzetí zboží od přepravce, platební kartou nebo v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě provozovatele.

• 2.5.2. Při volbě platby platební kartou přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrováni na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka kupní ceny bude odečtena z účtu kupujícího.

• 2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem, uhradí kupující cenu objednávky před jejím vybavením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

• 2.5.4. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočítat náklady za vybavení dobírky k částce objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

• 2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"), pokud není při ceně výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

• 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za dohodnutou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu včetně nákladů na zvolený způsob přepravy zboží uhradit.

• 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud je kupující nepřevezme.

 

• 2.6.3. Kupující je povinen při objednávce zboží uvést správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

• 2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádným speciálním kodexem chování.

• 2.6.5. Všechna oznámení prodávajícího jakýmkoliv způsobem související s objednávkou, resp. s kupní smlouvou, mohou být kupujícímu zaslány elektronickou adresu, uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

2.7. Dárkové poukazy a slevové kódy

• 2.7.1. Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.

• 2.7.2. Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:

o nelze uplatňovat opakovaně;

o nelze vzájemně kombinovat.

• 2.7.3. Slevové kódy navíc nelze uplatňovat na zboží ve výprodeji,

• 2.7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kód.

• 2.7.5. Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze, ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.

• 2.7.6. Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.

• 2.7.7. V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněn dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací doba

• 3.1.1 Provozovatel se zavazuje odeslat kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu. Provozovatel zpravidla odesílá zboží do druhého dne od uzavření smlouvy, tak aby mohl být zboží doručeno do tří pracovních dnů. Dodací doba, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a bude provozovatelem upřesněna v přijetí objednávky (akceptaci).

• 3.1.2. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené zpožděním zaslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

• 3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

• 3.2.2. Součástí dodávky je doklad o koupi, ve kterém je uveden datum prodeje, označení výrobku (název a množství výrobku), kupní cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, kterou spotřebitel zaplatil) a údaje o prodávajícím (obchodní jméno a sídlo prodávajícího) . Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

• 3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv chyb to neprodleně řešit s přepravcem a informovat prodávajícího. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží bylo neporušený a nepoškozený.

• 3.2.4. Reklamaci mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., Které nebyly zjevné při převzetí zásilky se zbožím od přepravce je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich zjištění. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neoznámí v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.

• 3.2.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručit opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

• 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má spotřebitel podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

• 4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli v souladu s těmito obchodními podmínkami, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít doklad o koupi, který obdržel spolu se zakoupeným zbožím. V uvedeném formuláři uvede jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

• 4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v době trvání kupní smlouvy odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje v poslední den lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

• 4.1.4. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použit či poškozen, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody.

• 4.1.6. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zejména:

- prodej zboží, který byl zhotoven / upravený podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

- prodej zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo rychlému snížení jakosti,

- prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který (tj ochranný obal) byl po dodání porušen a z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví není vhodné takové zboží vrátit (např. Spodní prádlo a plavky),

- prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil / rozbalil jejich původní ochranný obal,

• 4.1.7. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy zašle nebo odevzdá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho částí a příslušenství. Spotřebitel je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Zboží je třeba zasílat na adresu prodávajícího, a to na Winmed, s.r.o., Jelenecká 963/177, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika

• 4.1.8. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnější nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem, jak je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasil, a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

• 4.1.9. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží nepředá (nedoručí) nebo neprokáže, že zboží provozovateli odeslal.

• 4.1.10. Pokud odstoupí spotřebitel od kupní smlouvy oprávněně, má nárok využít štítek "zpětná zásilka" a neplatit tak poštovné. V případě, že štítek nemá, provozovatel mu vrátí náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, zpravidla částku ve výši 250 Kč. Výška vrácené částky vychází z ceníku České pošty nebo kuriérské společnosti. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nepřísluší. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na využití jednoho štítku, případně má nárok na vrácení poštovného pouze jedenkrát.

• 4.1.11. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně, a přesto odešle zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele odeslán zpět.

• 4.1.12. Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je uzavřena darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím s podmínkou o rozvázání smlouvy, a pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, darovací smlouva v souvislosti s dárkem ztrácí účinnost a kupující je povinen zboží s poskytnutým dárkem prodávajícímu vrátit.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

• 4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně nastat situace, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za dohodnutých podmínek v kupní smlouvě, resp. ho nebude moci z důvodů na jeho straně dodat vůbec. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

• 4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy také tehdy, pokud dodavatele objednaného zboží prodávajícímu výrazně změnil ceny, pokud nastaly výrazné změny cen přepravy zboží, nebo pokud zjistí provozovatel, že zboží bylo omylem nabízen za chybnou cenu, a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tzv . zvýšení ceny zboží, zda nárůst nákladů na přepravu.

• 4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemá povinnost s kupujícím uzavřít kupní smlouvu. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích vztahů týkajících se závazků s prodávajícím porušil svou povinnost podstatným způsobem.

• 4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již byla uhrazena.

5. Záruční podmínky

• 5.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

• 6.1 V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti Winmed, s.r.o. s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce www.beligo.cz/ochrana_osobnich_udaju

7. Závěrečná ustanovení

• 7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je slovenský jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

• 7.2. V případě, že by některá ustanovení těchto obchodních podmínek byly z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nevyvolává tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

• 7.3. Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčeny.

• 7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak si strany sjednávají, že vztah založený kupní smlouvou jakož i všechny případně spory z něho vyplývající se řídí právem Slovenské republiky.

• 7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu zajišťuje v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

• 7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoli sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána příslušnost soudů Slovenské republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Provozovatel doporučuje kupujícímu nejdříve využít elektronické adresy podpora@beligo.cz pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Pro zkvalitnění našich služeb používáme na stránkách cookies. Pokračováním na této stránce vyjadřujete souhlas s používáním všech cookies. Více informací naleznete v sekci ochrana soukromí.